logo programu pion logo eu fond

Vedúci partner:
Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój
Partner projektu 1:
Mesto Sabinov
Názov projektu:
Zlepšenie rozvoja športovej turistiky v pohraničných obciach Piwniczna – Zdrój a Sabinov
Číslo projektu:
WTSL.02.01.00-12-256/10

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

Ministerstvo kontrolovalo prestrešenie UĽP

18. február 2015

Mesto Sabinov v spolupráci s poľským partnerom – Miasto i Gmina Piwniczna-Zdroj úspešne zrealizovalo časť spoločného projektu s názvom „Zlepšenie rozvoja športovej turistiky v pohraničných obciach Piwniczna a Sabinov" (č. projektu WTSL.02.01.00-12-256/10). Projekt získal podporu z Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. V rámci projektu sa vybuduje polyfunkčná športová hala v Piwnicznej-Zdroji a mesto Sabinov prestavalo jestvujúcu umelú ľadovú plochu na multifunkčnú športovú halu.

Oznámenie o kontrole na mieste, ktorá sa konala 9.2.2015 v čase od 14.00 h, obdŕžalo mesto Sabinov emailom zo dňa 4.2.2015 z Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce HU-SR, PL-SR a programu ENPI Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR). Kontrola na mieste mala za hlavný cieľ skontrolovať zrealizovanú výstavbu štadióna a kontrolu správnosti vedenia analytického účtovníctva k projektu. Kontroly na mieste sa zúčastnil p. Mgr. Marek Klčo a Ing. Martin Filičko z MPaRV SR a za mestský úrad boli prítomní p. Ing. Jozef Mačišák – prednosta úradu, Ing. Peter Tuleja – vedúci oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia, Bc. Anton Tomčan za referát pre rozvoj mesta taktiež pán Ing. Rastislav Mochnacký - projektový manažér projektu.

Odkontrolovanie analytického účtovníctva prebehlo na oddelení finančnom za prítomnosti p. Ing. Alžbety Semanovej a p. Ing. Ing. Evy Tulejovej a to kontrolou náhodne vybraných položiek rozpočtu a jednej vybranej uhradenej faktúry dodávateľa stavby. Následne sa kontrola presunula priamo na miesto zimného štadióna, kde prebehla fyzická kontrola meraním náhodne vybraných častí podľa projektovej dokumentácie. Jednotlivé kontrolované časti boli na mieste odkonzultované aj za prítomnosti stavbyvedúceho . Po ukončení spísali pracovníci MPaRV SR na mestskom úrade za prítomnosti p. Ing. Petra Molčana – primátora mesta, zápisnicu z konania kontroly na mieste. Záverom bolo konštatované, že kontrolou na mieste neboli zistené žiadne nedostatky v realizovanom projekte, tak na strane vedenia účtovníctva ako aj na strane fyzickej realizácie.

Nový zimný štadión bol spustený do prevádzky 9. novembra 2014.

Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.